Đầu dò nhiệt độ 3144P hãng Rosemount (EMERSON)

Liên hệ để báo giá

Rosemount 3144P Temperature Transmitter

Loại: 3144P

Hãng: Rosemount

Mã hàng: 3144PD1A1I5XA; 3144PD1A2NADA1M5; 3144PD1A1K5XAM5C2; 3144PD1A1NAM5; 3144PD1A1K5B4M5; 3144PD1A1NAB4M5; 3144PD2A1I7M5T1C1Q4XA; 3144PD1F1E5A01B4M5T1Q4; 3144D1E5Q4X2 10/01; 3144PD1F2NAB4M504;

Danh mục:
+0911573440